توسعهپایدار در جستوجوی یافتن توازنی میان کیفیتهای محیطی، اجتماعی و اقتصادی ) در زمان حال و اتی ( است. با این حال، این که کدام یک از جنبههای محیطی، اجتماعی و اقتصادی باید به حالت تعادل برسند، زیاد واضح نیست. یک مشکل مهم با پایداری این است که تامین یکی از اهداف پایداری )رشد اقتصادی، حفاظت محیطی یا برابری اجتماعی( ممکن است در تعارض با هدف دیگر باشد. به عنوان مثال، ساخت راههای شریانی با هدف تسهیل انتقال کاال و دستیابی به رشد اقتصادی، ممکن است دارای پیامدهای ناگوار محیطی باشد.

امکان دارد که سیاستهای محیطی و حمل و نقلی متفاوت، همواره در یک راستا نباشند)67: 2007, Brezet and Beella .)در ادامه باید گفت که مفهوم حمل ونقل پایدار به این معنی است که مجموعهای از سیاستها و دستورالعملهای یکپارچه، پویا، پیوسته و در بردارندهی اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است که توزیع عادالنه و استفاده موثر از جهت رفع نیازهای حمل و نقل جامعه و نسلهای اتی را به همراه داردممکن است